فرایندهای داوری و ارسال مقاله

شیوه‌نامه

شیوه‌نامهٔ راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله در مجلهٔ علمی-تخصصی جُندی‌شاپور از طریق پیوند زیر به‌صورت پی‌دی‌اف قابل دریافت است. لطفاً پیش از ارسال مقاله، محتوای آن را براساس شیوه‌نامه اصلاح کنید.

ارسال مقاله

برای ارسال مقاله، از طریق پیوند زیر وارد گوگل‌داکز شوید و فُرم خواسته‌شده را تکمیل و فایل مقالهٔ تألیفی یا ترجمه‌ای را آپلود کنید. ترجیح مجله بر استفاده از این فُرم است، ولی راه‌های دیگر همچون ایمیل و تلگرام هم برای سهولت کار در دسترس است.

فرایند داوری

1.

پس از دریافت مقاله، و در صورت همخوانی با معیارها و محورهای مجلهٔ جندی‌شاپور، مقاله برای داوری ارسال می‌شود. زمان لازم برای داوری و اعلام نتیجه، برای هر مقاله متغیر است.

2.

داوری مقاله با توجه به نوع (تألیف و یا ترجمه) و موضوع آن برای یک یا دو داور ارسال می‌شود. نتیجهٔ داوری به ۳ صورت خواهد بود: پذیرش قطعی، پذیرش با انجام اصلاحات، و عدم پذیرش.

3.

در صورتی که مقاله با انجام اصلاحات پذیرفته شود، نویسنده مجدداً باید پیشنهادها یا ایرادهای خواسته‌شده را تصحیح کرده و مجدداً به مجله ارسال کند.

4.

پس از پذیرش، مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت و در اولین شمارهٔ ممکن منتشر خواهد شد. در این فاصله، نویسنده می‌تواند درخواست گواهی پذیرش کند.